Shalom Harlow backstage at Versace, 1997

Shalom Harlow backstage at Versace, 1997