Sasha Pivovarova by Hedi Slimane

Sasha Pivovarova by Hedi Slimane