Shalom at Jil Sander Spring/Summer 1998

Shalom at Jil Sander Spring/Summer 1998